kontakt
   Zachęcamy do zostania posiadaczem naszej Karty Stałego Klienta. Brak stałych opłat a dodatkowo masa korzyści!

   Koszt wyrobienia Karty:

Klienci Indywidualni: 50zł
Klienci Grupowi: gratis

Naszym Stałym Klientom oferujemy do wyboru:
Klienci Indywidualni:
- 5 % rabatu na wszystkie organizowane przez nas wycieczki
- Wycieczka fakultatywna gratis
Klienci Grupowi:
- po każdej 10 wykupionej imprezie przysługuje prezent niespodzianka
Prezenty wysyłane są automatycznie po spełnieniu w/w warunku na adres Klienta podany przy rejestracji.
Przypominamy:
 • Indywidualna Karta Stałego Klienta jest imienna, ale korzyści przysługują także jednej osobie towarzyszącej podróżującej z posiadaczem karty.
 • Grupowa Karta Stałego Klienta(dla szkół i firm) wystawiana jest na nazwę placówki, punkty na niej naliczane są zbiorowo na firmę lub szkołę.
 • Zniżki oraz inne korzyści obowiązują od następnej wykupionej przez Klienta wycieczki DoKaBa Travel, kiedy będzie mógł okazać gotową kartę. Pierwszy wpis do karty może nastąpić do 14 dni po powrocie z wycieczki.
 • Zniżki dla Klientów Indywidualnych naliczane są od ceny początkowej, znaczy to, że do ofert typu LAST MINUTE nie może zostać naliczony rabat.
 • Każdemu Klientowi, który uczestniczył w co najmniej 3 imprezach organizowanych przez DoKaBa Travel, wyrobienia Karty Stałego Klienta jest GRATIS!
 • Karta nie jest karta płatniczą.
 • Karta ważna jest bezterminowo.
 • Zaginięcie lub zniszczenie karty należy zgłosić w siedzibie DoKaBa Travel(listownie, telefonicznie bądź mailowo). Duplikat może zostać wydany za opłatą 30 zł.
 • Karta grupowa posiada miejsce na 30 wpisów. Po otrzymaniu ostatniej pieczątki, nowa Karta zostanie wydana automatycznie.
 • Czas oczekiwania na kartę wynosi ok. 14 dni.
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI
 • 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej nastepuje przez złożenie podpisów przez Nabywcę i osobę upoważnioną ze strony DoKaBa Travel wraz z przedpłatą w wysokości 30% kosztów usługi płatną do 3 dni, od dnia podpisania umowy. Uczestnik otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia przez Organizatora umowy ubezpieczenia OC, które gwarantuje uczestnikowi wypłatę środków określonych przez Ustawę o Usługach Turystycznych. Uregulowanie pełnej należności za udział w imprezie powinno nastąpić do 30 dni przed planowanym wyjazdem.
  • 1.1. W przypadku wykupienia imprezy na mniej niż 30 dni przed planowanym wyjazdem Uczestnik zobowiązany jest wpłacić całą kwotę w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z DoKaBa Travel.
  • 1.2. Jeśli Organizator nie zanotuje wpłaty w wyżej wskazanym terminie umowa zostanie automatycznie anulowana, co wiąże się z brakiem rezerwacji usługi dla Klienta.
 • 2. Po dokonaniu całkowitej opłaty Klient otrzyma Voucher zawierający wszystkie informacje dotyczące wyjazdu.
 • 3. Jeżeli po uregulowaniu przez Klienta całkowitej wpłaty i otrzymaniu Vouchera nastąpią nieprzewidziane przez Organizatora odstępstwa lub zmiany w stosunku do opłaconych świadczeń, Firma DoKaBa Travel niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Klient ma prawo przyjąć proponowane zmiany lub odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez niego kosztów.
 • 4. Klient ma prawo z własnej woli zrezygnować z imprezy. Wówczas zaliczka wpłacona na poczet imprezy przepada( w przypadku rezygnacji z imprezy po wpłaceniu całości kwoty, przepada cała kwota), chyba że:
  • 4.1. Uczestnik przedstawi w swoje miejsce osobę mogącą uczestniczyć w imprezie.
  • 4.2. Uczestnik przedstawi odpowiednie zaświadczenia dotyczące zdarzeń losowych.
 • 5. Firma DoKaBa Trvel zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, jeżeli jej realizacja jest utrudniona lub liczba uczestników imprezy wyjazdowej nie osiągnęła zakładanego przez Organizatora minimum 30 uczestników. Odwołanie imprezy nie może nastąpić w terminie krótszym niż 21 dni od planowanej daty jej rozpoczęcia.
 • 6. Ceny przedstawione w ofertach są cenami stałymi. Firma DoKaBa Travel zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w przypadku drastycznego wzrostu cen transportu bądź wzrostu kosztu walut. W terminie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy cena nie ulegnie już podwyższeniu.
  • 6.1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z imprezy bez żadnych konsekwencji, z całkowitym zwrotem poniesionych przez niego, w przypadku gdy z wyżej wymienionych przyczyn nastąpi wzrost ceny imprezy o więcej niż 10%.
 • 7. Firma DoKaBa Travel przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację świadczeń wykupionych przez Klienta. Jeżeli w imprezie nastąpią niedociągnięcia powinni Państwo od razu zgłosić to do pilota bądź innej osoby będącej przedstawicielem naszej Firmy. Jeśli nie uda się usunąć przeszkody, mają Państwo prawo do obniżenia ceny w odpowiednim stosunku do tego, jakie warunki były gwarantowane w całej ofercie wykupionych świadczeń.
 • 8. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celno-dewizowych i porządkowych. Odpowiada również za wszelkie wyrządzone szkody materialne i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 • 9. Uczestnicy wyjazdów organizowanych przez Firmę DoKaBa Travel są ubezpieczeniu w towarzystwie ubezpieczeniowym Warta Travel od kosztów leczenia zagranicą(KL 10000euro) i następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW 5000zł).
  • 9.1. Uczestnik ma prawo zwiększyć kwotę ubezpieczenia, po uiszczeniu dodatkowej opłaty adekwatnej do wysokości świadczeń oraz długości trwania imprezy.
  • 9.2. Uczestnicy wyjazdów grupowych mają wykupione ubezpieczenie KL 10000euro, NNW 5000zł oraz OC 10000zł.
jerzy cząstkiewicz pablobus